KÕIK MULTIKA'

JÄNO-JUSS TIID, ET SPORT HOIT TERVE’!
Juss kõnõlõs Jesperile, kuis tä ummist haiguisist võitu sai. Kae’ ja saa’ sa kah teedä’!
JUSS OM LUMÕVANGIN
Üüse oll´ tuisk, miä matt´ Jäno-Jussi maja lumõ ala. Kae’, midä Juss ja Jass no’ tegemä nakkasõ!
JUSS EI LÄÄ’ ÜTSINDÄ IJÄ PÄÄLE!
Kae’, miä juhtu Mõmmiga, ku tä ütsindä lumbiijä pääle läts´! Kullõ’, midä latsõ’ tuust opõ’.
JUSSI JA JASSI PIPÕRKOOGIMAJA
Jass taht, et päkädsi’ iks kimmähe tulnu. Tuu jaos tulõ päkätsile tetä’ pipõrkoogimaja!
JÄNO-JUSSI LEEVÄTUNN
Jäno-Juss kõnõlõs umilõ koolisõbrulõ pall´o põnõvat Eesti rüäleeväst.
JUSSI JA JASSI OSTMISPALANIK
Ku Juss ja Jass nägevä’ poodin odavamba hinnaga suvõkraami, saava’ nä suurõ ostmispalanigu. Kae’, kuis nä tuust terves saava’!
JUSS OPPAS VILLULÕ MAAL KUULIMINEKIT
Villu taht naada’ maakoolin käümä ja tuuperäst oppasõ’ Juss ja sõbra’ tälle, kuis maal koolitii pääl kõrraligult käümä piät.
JÄNO-JUSS TARTO MÄNGUASAMUUSÕUMI TIATRIMAJAN
Mis sis saa, ku Jass taht minnä’ tiatrihe, a Juss hoobis muusõummi? Imä ütles, et minnä’ saa mõlõmbahe kõrraga!
JUSS LÄÄ-I’ ÜTSINDÄ VII VIIRDE MÄNGMÄ!
Ka kodoaia lumbi’ omma’ latsi jaos väega ohtligu’. Kae’, kuis Jussi pere’ viisilmä’ hindä jaos kimmäs tekk´!