JUSS TULÕ ELOGA TOIMÕ

JÄNO-JUSSI VÄIKU HÄÄTEGO
Juss püüd egä päiv midägi hääd tetä’. Jussi sõbra’ arvasõ’ et tuu om väega hää mõtõ. A määne tego kõlbas häästeos?
LÕVI LEO OPPAS LATSI SÕBRALIGULT MÄNGMÄ
Latsil tulõ mänguplatsi pääl suur tülü. Õnnõs jõudva’ sinnä’ Johanna ja Juss üten uma sõbra lõvi Leoga. Lõvi Leo oppas, kuis tüllü är’ hoita’ ja sõbraligult mängi’.
JUSS EI ANNA’ UMMA TEEDÜST EDESI!
Ütel ilosal pääväl saa Jussi perrel rämpspostist viländ. Kae’, midä tulnu tuu jaos tetä’, et rämpsposti rohkõmb es tulnu!
JUSS OPP KOKKOHOITVALT KULUTAMA
Ku Juss ja Jass tahtva’ reklaamnimistüst kodo ütte asja osta’, sis avitasõ’ esä-imä ja Enn poiskõisil arvo saia’, miä om kokkohoitva kulutaminõ.
JUSSI JA JASSI OSTMISPALANIK
Ku Juss ja Jass nägevä’ poodin odavamba hinnaga suvõkraami, saava’ nä suurõ ostmispalanigu. Kae’, kuis nä tuust terves saava’!
KAS JUSS OM ÜTSINDÄ KOTON?
Johanna es tiiäki, et Juss ja Jass olõ-i ilmangi ütsindä koton olnu. A kuis tulõ olla’ ja midä piät tiidmä, ku olõt ütsindä koton?
JUSS MÄNG PUUTI, 2/2
Juss ja sõbra’ saava’ teedä’, määne om hää kaupmiis ja miä piät puuti minnen tiidmä.
JUSS MÄNG PUUTI, 1/2
Ku Juss nakkas ummi sõpruga puuti mängmä, sõs tahtva’ nii Johanna ku Mõmmi mõlõmba’ kaupmehe’ olla’. Üts näist mäng halva kaupmiist, tõnõ hääd. Kae’ kah ja ütle, kumb om halv, kumb hää?
JUSS OPP VIISAKUST
Viisakus avitas tõisi latsiga parõmbahe läbi saia’. Miä tuu viisakus sääne om ja kuis kõgõ viisakas olla’, tuud kuuld Juss Riina käest.