JUSSI TEGEMISE’ ESI’ AASTAAIGÕL

JUSS OM LUMÕVANGIN
Üüse oll´ tuisk, miä matt´ Jäno-Jussi maja lumõ ala. Kae’, midä Juss ja Jass no’ tegemä nakkasõ!
JÄNO-JUSSI TSIRGUMAJA
Talvõl külmäga om vaia tsirkõlõ süvvä’ anda’. Kae’, mändse põnõva tsirgusöögimajakõsõ Juss tsirkõlõ tege!
JÄNO-JUSS EHITÄS LUMÕONNI
Villu tulõ jänopoiskõisilõ küllä ja näütäs näile, kuis ehitä’ ütte kõrralikku lumõonni, kohe om hää külmä ja tuulõ iist varo ala minnä’.
JETI TÕI JUSSI MORO PÄÄLE KEVÄJÄ
Poisi’ läävä’ Jetit otsma. Nä luutva’, et Jeti tuu näide hoovi pääle tagasi tuu lumõ, mink keväjäne päiv joba är’ sulatanu oll’. A Jeti löüdse Jussi hoovi päält hoobis midägi vahtsõt!
JUSSI LUMÕTSÕÕRIRADA
Jussi maakoton om nädälivaihtusõl maaha tulnu paks lumi ja esäle tulõ hää mõtõ’: teemi lumõtsõõriraa!
JUSSI IJÄTUSEPIDO
Õkvalt tulõ aig jäl’ liina kuuli minnä’. Suvõ lõpõtusõs pidä Juss sõpruga viil üte mõnsa ijätüsepido maaha.
JUSS UUT KEVÄJÄT
Juss ja sõbra’ mõtlõsõ’ parahuisi keväjäst, ku tävveste uutmalda ast Jass õkvalt näide unistuisi sisse.
JUSS MÄNG LUMÕGA
Ku välän om ilm nii null kraadi ümbre ja lumi nakkas häste kokko, sõs saa välän egätsugutsit lumõmängõ mängi!
JUSS OM RANNAN
Juss ja Jass sõpruga praatva hinnäst päävä käen, ku kõrraga löüdvä’ nä nall’akit ütlemisi.