Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
AJALUGU

• Eesti ajalugu I-III. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1935-1940
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Eesti mõisad. Tln., 1994
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond. Kanepi, 2000
• Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kaste, M. Kanepi rahvastik 1750 - 1950. Diplomitöö. Trt., 1987 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Klaas, U. EAÕK Võrumaa praostkond 1848 - 1917. Diplomitöö. Trt., 1994 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Laar, M. August Weizenbergi kodukoht Kanepi kihelkond 19. sajandil. - ENSV Riiklik Kunstimuuseum. Kogude Teatmik. Tln., 1989
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710 - 1783). Trt., 2000
• Ligi, H. Talupoegade koormised Eestis 13. sajandist 19. sajandi alguseni. Tln., 1968
• Ligi, H. Talurahva arv ja paiknemine Lõuna-Eestis aastail 1710-1916. - TRÜ toimetised. Vihik 371. Trt., 1976
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Pilte Kanepist: Kanepi Vabat. Tuletõrje Seltsi 10-ne aasta (16.X 21 - 16.X 31) tegevuse puhul tükike ajalugu. Koostanud A. K. Leib. Kanepi, 1931
• Traat, A. Uudiskilde Kanepi kultuuriloost. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustuni 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Võromaa kodolugu. Kanepi kihlkund. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Etnograafia

• Astel, E. Eesti vööd. Trt., 1998
• Habicht, T. Laudad Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Habicht, T. Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel. Trt., 1961
• Habicht, T. Taluõuedest ja mõnedest kõrvalhoonetest Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI. Tln., 1959
• Jaagosild, E. Rukki kuivatamine põllul. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Jaagosild, E. Tuulutamine Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVII. Tln., 1973
• Kõiv, E. Kaska tegemise oppus.Võro-Seto tähtraamat 2007. Võro, 2006
• Karu, E. Abiajamine - vana vastastikune abistamise komme. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Lõoke, E. Kanepitoidud Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVII. Trt., 1960
• Linnus, J. Küla sepikojad Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVII. Tln., 1962
• Linnus, J. Külasepast Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XX. Tln., 1965
• Linnus, J. Maakäsitöölised Lõuna-Eestis 17. sajandi esimesel poolel. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXIII. Tln., 1983
• Linnus, J. Sepaameti õppimine Eesti külas XVIII ja XIX sajandil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Moora, A. Eesti talurahva vanem toit. I, II. Tln, 1980, 1991
• Moora, A. Tavandi- ja peotoitudest Eesti külas. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tln., 1976
• Peterson, A. Rehielamu kambrid 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Peterson, A. Rehielamu köök 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Raidla, H. Kanepi, Põlva ja Räpina rahvarõivad. Põlva, 2002
• Remmel, M.-A. Hiie ase. Hiis Eesti rahvapärimuses. Trt., 1998
• Tihase, K. Eesti talurahvaarhitektuur. Tln., 1974
• Troska, G. Suveköögid Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
• Viires, A. Härjarakend Baltimaades. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Viires, A. Materjale Eesti taluelamute arenemisest XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algupoolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Voolma, A. Eesti rahvarõivaseelikud. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXV. Tln., 1971
• Voolma, A. Meestepüksid Eesti rahvarõivastes. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
 
Folkloristika

• Eisen, M. J. Kanepi: wiskeid kihelkonna ajaloost. Kanepi, 1925
• Lukka, E. Võromaa matussõkombist. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
 
Erastvere (Erästvere) lahingupaik - Põhjasõjas 1701. a. Vene väed võitsid rootslasi

• Erästvere tapõlus. Rmt: Võromaa kodolugu. Kanepi kihlkund. Võro, 2004
• Hirvlaane, E. Põhjasõja vaevateed - Erastvere lahing. Rmt: Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kirt, K., Ivask, A., Ploom, E. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Palli, H. Põhjasõja Erastvere lahing. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi III. Põlva, 2005
 
Hurmi kalme

• Laja, K. Kanepi kihelkonna kirjeldus. 1925 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
Kuldi (Koigõra) kalmed

• Laja, K. Kanepi kihelkonna kirjeldus. 1925 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
Põlgaste kivikalme

• Laja, K. Kanepi kihelkonna kirjeldus. 1925 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Laul, S. Põlgaste kivikalme "Juudalinn" ja kääpad. - Perfokaarte Põlva rajooni ajaloost ja loodusest. Koostanud H. Palli. Tln., 1978
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
Põlgaste maa-alune põletusmatus

• Laja, K. Kanepi kihelkonna kirjeldus. 1925 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Laul, S. Kas lõunaeesti murdealade kujunemine on arheoloogiliselt jälgitav? - Emakeele Seltsi Aastaraamat 30 1984, Tln., 1986
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
Valgjärve (Alapikä) asulakoht

• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Tvauri, A. Rescue Excavations on the Settlement Site of Ala-Pika. - Arheoloogilised välitööd Eestis. Tln., 1997
• Valk, H. Trial Excavation at the Settlement and Stone Setting of Ala-Pika. - Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused. 45/46. Tln., 1996
 
avalehele