Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)


• Aarop, K. Võrumaa kooliõpilaste vastupanuvõitlus 1945-1950. Rmt: Vastupanuvõitlus. Koost. Kaska, V. Ugandi, 2009
• Eesti ajalugu I-III. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1935-1940
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Eesti mõisad. Tln., 1994
• Eesti talurahva ajalugu. I kd. Tln., 1992
• Erik, A. Põlvamaa ajalugu ilmestab Kõivupalu koobasküla. Koit, 5. aprill, 2007
• Erik, A. Vabadussõja sündmusi Põlvamaal. Punavägede sissetung. Koit, 10. dets.2008
• Harju, Ü. Kiristaja Arvis: ku löüdse suukilpkunna, jäi eski süä saisma. Uma Leht, 22. süküskuu päiv (sept.) 2009
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kõiv, M. Kähri kerko man Pekril. Studia memoriae II. Võru, 1999
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Klaas, U. EAÕK Võrumaa praostkond 1848 - 1917. Diplomitöö. Trt., 1994 Käsikiri TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Konsa, M., Ots, M. 2000. aastal avastatud muistised. - Arheoloogilised välitööd Eestis. Tln., 2001
• Lõugas, V., Selirand, J. Arheoloogiga Eestimaa teedel. Tln., 1987
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710 - 1783). Trt., 2000
• Ligi, H. Eesti talurahva olukord ja klassivõitlus Liivi sõja algul (1558-1561). Tln., 1963
• Ligi, H. Talurahva arv ja paiknemine Lõuna-Eestis aastail 1710-1916. - TRÜ toimetised. Vihik 371. Trt., 1976
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Liivimaa 1638. a. maarevisjon. Eesti asustusala I. Kaguosa. Trt., 1941
• Mellin, L. A. Atlas von Liefland. Riga und Leipzig, 1798
• Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
• Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi I. Põlva 1998
• Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi II. Põlva 2000
• Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi III. Põlva 2005
• Perfokaarte Põlva rajooni ajaloost ja loodusest. Koostanud H. Palli. Tln., 1978
• Postitee. Koost. R. Kork, A. Madismäe. Põlva, 2008
• Säremat, S. Talurahva arv ja selle dünaamika Põlva kihelkonnas 1782. - 1858. aastal (hingeloenduste andmeil). Diplomitöö. Trt., 1972 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Tarvel, E. Sakala ja Ugandi kihelkonnad - Keel ja Kirjandus, 1968, nr 9
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Uustalu, K. Lõuna-Eesti saksakeelne toponüümia (mõisanimed). Trt., 1972 Väitekiri TÜ Raamatukogus
• Uustalu, K. Mõisate ja mõisnike nimedest lähtunud kohanimed Lõuna-Eestis. - Keel ja Kirjandus, 1968, nr 12
• Võromaa kodolugu. Põlva kihlkund. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Vabadusristi kavalerid: Põlvamaa aladelt. Koostaja ja toimetaja E. Esko. Põlva, 2000
• Valk, H., Konsa, M., Vindi, A., Mandel, M., Tamla, Ü. 1999. aastal avastatud muistised. Arheoloogilised välitööd. Tln., 2000
• Vananurm, I. Põlvamaa. Põlva, 1995
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
• Voolma, A. Eesti rahvarõivaseelikud. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXV. Tln., 1971
 
Etnograafia

• Astel, E. Eesti vööd. Trt., 1998
• Habicht, T. Laudad Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Habicht, T. Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel. Trt., 1961
• Habicht, T. Taluõuedest ja mõnedest kõrvalhoonetest Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI. Tln., 1959
• Jaagosild, E. Rukki kuivatamine põllul. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Jaagosild, E. Tuulutamine Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVII. Tln., 1973
• Kõivupuu, M. Hinged puhkavad puudes. Raamat ristipuudest, nendega seotud põlistest matusetusetavadest ja uskumustest. Tln., 2009
• Karu,E. Abiajamine - vana vastastikune abistamise komme. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Kindamustriid Võromaaeri kihlkunnõst. Võro-seto tähtraamat 2000. Võro, 1999
• Lõoke, E. Kanepitoidud Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVII. Trt., 1960
• Linnus, J. Küla sepikojad Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Tln., 1962
• Linnus, J. Külasepast Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XX. Tln., 1965
• Linnus, J. Maakäsitöölised Lõuna-Eestis 17. sajandi esimesel poolel. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXIII. Tln., 1983
• Linnus, J. Sepaameti õppimine Eesti külas XVIII ja XIX sajandil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Lukka, E. Võromaa matussõkombist. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Moora, A. Eesti talurahva vanem toit. I, II. Tln, 1980, 1991
• Moora, A. Tavandi- ja peotoitudest Eesti külas. Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tln., 1976
• Peterson, A. Rehielamu kambrid 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Peterson, A. Rehielamu köök 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Tihase, K. Eesti talurahvaarhitektuur. Tln., 1974
• Troska, G. Suveköögid Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
• Viires, A. Härjarakend Baltimaades. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Viires, A. Materjale Eesti taluelamute arenemisest XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algupoolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Voolma, A. Meestepüksid Eesti rahvarõivastes. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
 
avalehele