Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
AJALUGU Üldandmed

• Eesti ajalugu I-III. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1935-1940
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Eesti mõisad. Tln., 1994
• Eesti talurahva ajalugu. I kd. Tln., 1992
• Herman, V. Kaks Vastseliinat ja nende ajalugu. - Eesti Loodus, 1968, nr 4
• Klaas, U. EAÕK Võrumaa praostkond 1848 - 1917. Diplomitöö. Trt., 1994 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Laatsit, R. Vennastekogudused Rõuge, Vastseliina ja Räpina kihelkondades XIX sajandi algusest kuni 60. aastateni. Diplomitöö. Trt., 1980
• Laul, S. Eesti kagupiir ja Setumaa kujunemine. - ÕES Aastaraamat 1988 - 1993. Trt., 1995
• Laul, S. Kas lõunaeesti murdealade kujunemine on arheoloogiliselt jälgitav? - Emakeele Seltsi Aastaraamat 1984 - 30. Tln., 1986
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710 - 1783). Trt., 2000
• Laur, M. Talurahva olukorrast 18. sajandi Liivimaal. - Kleio. Ajaloo ajakiri. Trt., 1996, nr 2 (16)
• Ligi, H. Talurahva arv ja paiknemine Lõuna-Eestis aastail 1710-1916. - TRÜ toimetised. Vihik 371. Trt., 1976
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Liivimaa 1638.a. maarevisjon. Eesti asustusala I. Kaguosa. - ENSV Riigi Keskarhiivi Tartu osakonna Toimetused. Nr 1 (7). Trt., 1941
• Linnus, U. Vastseliina kihelkonna asustus 16. saj. kuni 19. saj. keskpaigani. Diplomitöö. Trt., 1979 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Niilo, L. Siinpool Neuhausenit. Käsikiri Võru Instituudis
• Rosenberg, T. Liphardid Liivimaa mõisnikena. - Kleio. Ajaloo ajakiri. Trt., 1994, nr 9; 1996, nr 2 (16); 1997, nr 3 (21)
• Sepp, A. Vastseliina kihelkond. Vastseliina ja Misso vallad [Võrguteavik]. Toim. T. Sarv. Tartu, 2007
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Võromaa kodolugu. Vahtsõliina kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Vahtseliina kihelkond. Andmed Eesti mõisate portaalis.
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Etnograafia

• Astel, E. Eesti vööd. Trt., 1998
• Habicht, T. Laudad Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Habicht, T. Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel. Trt., 1961
• Habicht, T. Taluõuedest ja mõnedest kõrvalhoonetest Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI. Tln., 1959
• Jaagosild, E. Rukki kuivatamine põllul. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Jaagosild, E. Tuulutamine Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVII. Tln., 1973
• Karu,E. Abiajamine - vana vastastikune abistamise komme. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Lõoke, E. Kanepitoidud Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVII. Trt., 1960
• Linnus, J. Küla sepikojad Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Tln., 1962
• Linnus, J. Külasepast Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XX. Tln., 1965
• Linnus, J. Maakäsitöölised Lõuna-Eestis 17. sajandi esimesel poolel. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXIII. Tln., 1983
• Linnus, J. Sepaameti õppimine Eesti külas XVIII ja XIX sajandil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Moora, A. Eesti talurahva vanem toit. I, II. Tln, 1980, 1991
• Moora, A. Tavandi- ja peotoitudest Eesti külas. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tln., 1976
• Peterson, A. Rehielamu kambrid 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Peterson, A. Rehielamu köök 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Troska, G. Suveköögid Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
• Viires, A. Härjarakend Baltimaades. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Viires, A. Materjale Eesti taluelamute arenemisest XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algupoolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Voolma, A. Eesti rahvarõivaseelikud. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXV. Tln., 1971
 
Folkloristika

• Eisen, M., J. Esivanemate ohverdamised. Tln., 1996
• Kõivupuu, M. Perifeerset ajaloolise Võrumaa matmiskombestikus. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Lukka, E. Võromaa matussõkombist. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
 
Kurõ-Pulli kalme

• Karopun, T. Vastseliina kihelkonna kirjeldus Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
Kisejärv (Kisõjärv

• Kenk, V. Saladused avanevad Kisejärvest leitud ajakoomälestistest. - Töörahva Elu, 3. nov. 1973
• Ploom, E. Kise järve saladus. Arheoloogilistest leidudest Võru rajoonis. - Töörahva Elu, 5. aug. 1972
 
Lindora kääbaskalmistu

• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Lindora kääbastik. Tln., 1999
• Schmiedehelm, M. Kääbaskalmistud Lindoras ja mujal Kagu-Eestis. - Slaavi-läänemeresoome suhete ajaloost. Tln., 1965
• Schmiedehelm, M., Laul, S. Asustusest ja etnilistest oludest Kagu-Eestis I aastatuhandel. Tln., 1970
• Selirand,J. Esivanemate kalmuküngastel. Tln., 1967
• Vahtre, S., Piirimäe, H. Meie kaugem minevik. Tln., 1983
 
Loosi kalmed

• Andresson, L. Ajaloolist traditsiooni Vastseliina kihelkonnast Lasva, Loosi ja Orava valdadest [Võrguteavik]. Toim. E. Tamm. Tartu, 2006
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Karopun, T. Vastseliina kihelkonna kirjeldus Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Schmiedehelm, M., Laul, S. Asustusest ja etnilistest oludest Kagu-Eestis I aastatuhandel. - Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tln., 1970
• Vahtre, S., Piirimäe, H. Meie kaugem minevik. Tln., 1983
 
Siksälä (Siksali) asula ja kalme

• Kriiska, A., Tvauri, A. Eesti muinasaeg. 2002.
• Laul, S. Eesti kagunurk - piiriala Pihkva ja ordu valduste vahel. - Õdagumeresoomõ veeremaaq. Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Laul, S., Kihno, K. Viljelusmajandusliku asustuse kujunemisjooni Haanja kõrgustiku kaguveerul. - Eesti Arheoloogia Ajakiri 3/1. Tln., 1999
• Laul, S., Valk, H. Siksälä kalme: märk Eesti kagunurga muistsest autonoomiast. - Sirp, 27. sept. 2002
• Laul, S., Valk, H. Siksälä kalme: märk Eesti kagunurga muistsest autonoomiast. - Sirp, 27. sept. 2002
• Valk, H. Lõuna-Eesti kultuuripärandist 13.-17. sajandil. - Võru Instituudi toimõtiseq I. Võro, 1997
• Valk, H. Põletusmatustest keskaegses Lõuna-Eestis. - Kleio. Ajaloo Ajakiri. 1993, nr 7
• Valk, H. Siksäla kalme: märk unustatud rahvast. Võrumaa Teataja, 20. jaan. 2007
 
Tammõtsõõr, Ilmamägi

• Laurits, L. Kütiorus looduse ja kunsti keskel. Eesti Loodus, nr. 7, 2006
• Sarv, H. Ilmamägi ja Päevapööramise mägi. - Eesti Loodus, 1985, nr 2
• Sarv, H. Rahvusvaheliselt huvi pakkuv kultuurimälestis. - Sirp ja Vasar, 23. okt. 1981
• Sarv, V. Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. - Töörahva Elu, 19. aug. 1981
 
Vastseliina (Vahtsõliina)piiskopilinnus

• Õunapuu, K. Matkateid Eestis. Tln., 1966
• Ajaloolised mälestusmärgid
• Alttoa, K. Lõuna-Eesti arhitektuur 15. saj. - 16. saj. I poolel. Magistritöö. Trt., 1995 Käsikiri Tartu Ülikooli raamatukogus
• Alttoa, K. Vastseliina piiskoplinnus. - Töid kunstiteaduse ja - kriitika alalt. Artiklite kogumik. Tln., 1977
• Aluve, K. Eesti keskaegsed linnused.
• EE 10. kd. Tln., 1998
• Eesti ajalugu. 2.-3. kd. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1937 - 1940
• Eesti arhitektuur. Tln., 1999
• Eesti arhitektuuri ajalugu. Tln., 1965
• Issakov, S. Postitõllaga läbi Eestimaa. Tln., 1971
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Laidre, M. Lõpu võidukas algus. Trt., 1995
• Libe, J., Sepp, H., Vasar, J. Eesti rahva ajalugu. 1 kd. Trt., 1932
• Liivimaa 1638.a. maarevisjon. Eesti asustusala I. Kaguosa. - ENSV Riigi Keskarhiivi Tartu osakonna Toimetused. Nr 1 (7). Trt., 1941
• Ojala, T. Vastseliina kihelkonna kujunemisest ja ajaloost. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
• Renner, J. Liivimaa ajalugu 1556 - 1561. Tln., 1995
• Selart, A. Eesti idapiir keskajal. Trt., 1998
• Tarkiainen, Ü. Hajatalude arvust Lõuna-Eestis 1680. aastatel. Allikakriitiline analüüs. - Rootsi suurriigist Vene impeeriumini. Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 3 (10). Trt., 1998
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Vahtre, S., Piirimäe, H. Meie kaugem minevik. Tln., 1983
• Vahtsõliina ku tähtsä piirikants. Rmt: Võromaa kodolugu. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Vastseliina linnusest. Materjal Vastseliina Gümnaasiumi kodulehel
 
Ajaloolised mälestusmärgid

• Avatakse mälestusmärk. - Võru Teataja, 18. mai 1989
• Eesti Vabadussõjas langenute mälestussamba taasavamise ja õnnistamise kava. Vastseliina, 1988
• Järvpõld, S. Vabadussõja mälestusmärgid Võrumaal. 1997
• Mälestussammas metsavendadele. - ERSP Teataja, 1989, juuli
• Vabadussõja mälestusmärgid iseseisvas Eestis. Stockholm, 1984
 
avalehele