Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
AJALUGU
Üldandmed

• Duven, A. Lehekülgi Valgamaa posti ajaloost. Valga, 2000
• Eesti ajalugu I-III. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1935-1940
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Eesti mõisad. Tln., 1994
• Eesti talurahva ajalugu. I kd. Tln., 1992
• Harju, Ü. Kiristaja Arvis: ku löüdse suukilpkunna, jäi eski süä saisma. Uma Leht, 22. süküskuu päiv (sept.) 2009
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kama, P. Karula kihelkonna kujunemine. Tartu Ülikooli proseminaritöö, juhendajad M. Lõhmus ja R. Rammo. Tartu, 2008
• Karula Vana Kannel Käsikiri Lüllemäe Külaraamatukogus
• Konsa, M., Ots, M. 2000. aastal avastatud muistised. - Arheoloogilised välitööd Eestis. Archaeological field works in Estonia. Tln., 2001
• Lattik, J. Kui meil veel püksa ei olnud. Trt., 1998
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710 - 1783). Trt., 2000
• Ligi, H. Talurahva arv ja paiknemine Lõuna-Eestis aastail 1710-1916. - TRÜ toimetised. Vihik 371. Trt., 1976
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Merila, H. Kuidas päästa vana kultuurikollet. - Kommunist, 15., 17., 20. okt. 1987
• Merila-Lattik, H. Võru Karula ajalugu. Trt., 2002
• Puudersell, R. Karula kihelkonna minevikust ja tänapäevast. - Valgamaalane, 23. mai 1989
• Puudersell, R. Karula. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Puudersell, R. Mälestusi noorusmaalt. Lapsepõlv ja kooliaastatd 1903 - 1925. Käsikiri Valga Muuseumis
• Päll, P. Karula kotusõnimmist. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Uustalu, K. Mõisate ja mõisnike nimedest lähtunud kohanimed Lõuna-Eestis. - Keel ja Kirjandus, 1968, nr 12
• Võrokõstõ lugõmise raamat. Tln., 1993
• Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Aolugu. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Vaba, L. Eesti-Läti keelepiiri kujunemise ajaloost. - Võru Instituudi toimõtiseq I. Võro, 1997
• Valgamaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1932
• Vallner, A. 1905. aasta Karulas Käsikiri Valgamaa Muuseumis
• Vallner, A. Karula Käsikiri Valgamaa Muuseumis
• Vallner, A. Kodanlik maareform Karula vallas Käsikiri Valga Muuseumis
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Etnograafia

• Astel, E. Eesti vööd. Trt., 1998
• Habicht, T. Laudad Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Habicht, T. Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel. Trt., 1961
• Habicht, T. Taluõuedest ja mõnedest kõrvalhoonetest Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI. Tln., 1959
• Jaagosild, E. Rukki kuivatamine põllul. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Jaagosild, E. Tuulutamine Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVII. Tln., 1973
• Karu,E. Abiajamine - vana vastastikune abistamise komme. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Karula kihelkonna vanem käsitöö. Koost. L. Jääts, O. Till, L. Freiberg. Karula, 2010
• Lõoke, E. Kanepitoidud Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVII. Trt., 1960
• Linnus, J. Küla sepikojad Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Tln., 1962
• Linnus, J. Külasepast Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XX. Tln., 1965
• Linnus, J. Maakäsitöölised Lõuna-Eestis 17. sajandi esimesel poolel. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXIII. Tln., 1983
• Linnus, J. Sepaameti õppimine Eesti külas XVIII ja XIX sajandil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Moora, A. Eesti talurahva vanem toit. I, II. Tln, 1980, 1991
• Moora, A. Tavandi- ja peotoitudest Eesti külas. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tln., 1976
• Peterson, A. Rehielamu kambrid 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Peterson, A. Rehielamu köök 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Troska, G. Suveköögid Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
• Viires, A. Härjarakend Baltimaades. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Viires, A. Materjale Eesti taluelamute arenemisest XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algupoolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Voolma, A. Eesti rahvarõivaseelikud. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXV. Tln., 1971
• Voolma, A. Meestepüksid Eesti rahvarõivastes. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
 
Folkloristika

• Kõivupuu, M. Perifeerset ajaloolise Võrumaa matmiskombestikus. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Kõivupuu, M. Ütte ni tõist Võromaa rahvaarstest. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Lukka, E. Võromaa matussõkombist. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Soomere, I. Imearst Suri. - Valgamaalane, 10., 13., 15., 20. sept. 1988
 
Lüllemäe asulakoht

• Konsa, M. Vaade Karula kõrgustikult Lõuna-Eesti muinasajale. Saadaval internetis.
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Tvauri, A., Vindi, A. & Kiristaja, A. 1996. a. arheoloogilised inspektsioonid. - Arheoloogilised välitööd Eestis, Stilus 7, Tln., 1997
 
Mähkli asulakoht ja kalme

• Laul, S. Aus Grabungen der Hügelgräben und der Siedlung von Mähkli in Südestland. - ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, nr 1. Tln., 1976
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool manteed. Valga rajoon. Tln., 1983
 
Rebäse linnamägi

• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool manteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
 
Ähijärve kalme

• Karopun, T. Karula kihelkonna kirjeldus. 1922 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
avalehele