Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
AJALUGU Üldandmed

• Ojala, U. Velistest Rõugõ kihelkunnan. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Eesti ajalugu I-III. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1935-1940
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Eesti kunsti ajalugu 2. kd. Tln., 1970
• Eesti mõisad. Tln., 1994
• Eesti talurahva ajalugu. I kd. Tln., 1992
• Ilja, V. Vennastekoguduse liikumisest Rõuge ja selle naaberkihelkondades. - Võrumaa Teataja, 7., 9., 12., 17., 21. sept. 1995
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kiristaja, A. Muistnõ Rõugu inemine. (Mariko Fasteri resümee). - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Klaas, U. EAÕK Võrumaa praostkond 1848 - 1917. Diplomitöö. Trt., 1994 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Konsa, M., Ots, M. 2000. aasatal avastatud muistised. - Arheoloogilised välitööd Eestis. Archaeological field works in Estonia. Tln., 2000
• Koppel, M-M. Märtsiküüditamine Võrumaal ja Rõuge vallas. Kultuur ja Elu 1999, nr. 2/3
• Kurrik, J. Õpetlikku ärkamisajast. - Viruskundra, 1991, nr 7
• Lõbu, T. Rõuge kihelkonna asustus ja rahvastik 17. - 19. sajandil. Diplomitöö. Trt., 1984 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Laatsit, R. Vennastekogudused Rõuge, Vastseliina ja Räpina kihelkondades XIX sajandi algusest kuni 60. aastateni. Diplomitöö. Trt., 1980 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710 - 1783). Trt., 2000
• Ligi, H. Talupoegade koormised 13. sajandist 19. sajandi alguseni. Tln., 1968
• Ligi, H. Talurahva arv ja paiknemine Lõuna-Eestis aastail 1710-1916. - TRÜ toimetised. Vihik 371. Trt., 1976
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Loorits, O. Endis-Eesti elu-olu II. Lugemispalu metsaelust ja jahindusest. - RKM Toimetised. Trt., 1941
• Lüütsepp, V. Ihunuhtlusest Rõuge vallakohtus. 1882 - 1886. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Põhjasõja sündmuste jälgedel. Tln., 1960
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Paloveer, E. Haanja nälg. 1900 - 1902. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Pettai, K. Juhan nimet. Peter Peddai 1815 - 1883 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Pettai, K. Rõuge kihelkond. Rõuge vald. Tihemetsa-Rõuge, 1997 Käsikiri Sänna raamatukogus
• Pettai, K. Rõugu kihlkund. ( Mariko Fasteri resümee). - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Piir, E. Konstantin Päts ja Haanjamaa. - Võru Teataja, 9. veebr. 1989
• Ploom, E. Et taas kohiseksid Haanjamaal tammikud. XVII - XX saj. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Kolmveerand sajandit tagasi. Rõugelase Fr. Petersoni päevikuid sirvides (1894 - 1899). Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Mõnda Haanjamaa ajaraamatust. XIX - XX saj. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Pärlijõel oli mu sünnikodu Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Rõuge 60 aastat tagasi. - Võrumaa Teataja, 19. okt. 1996
• Saar, A. Aktsioonide aeg. Võru, 1998
• Sild, S. 75 aastat kodutütarde organisatsiooni. Võrumaa Teataja, 9. jaan. 2007
• Tonts, V. Usost ja Lõuna-Eesti meelelaadist. Ohvriaiust velitsidekogodusin. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Tootsen, Ü. Au langenuile. - Võrumaa Teataja, 3. okt. 1996
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Vahtre, S. Eesti ajalugu. Kronoloogia. Tln., 1994
• Valk, H. Lõuna-Eesti talurahva matmiskombestik ja selle uskumuslikud tagamaad 13. - 17./18. sajandil. Magistritöö. Trt., 1992 TÜ Raamatukogus
• Valk, H., Konsa, M., Vindi, A., Mandel, M. 1999. aastal avastatud muistised. - Arheoloogilised välitööd Eestis. Archaeological field works in Estonia. Tln., 2000
• Valper, L. Suur tükk Võrumaa muusikalugu jõudis raamatukaante vahele. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 20. jaan. 2007
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
• Veldi, M. Keskustest ja kommunikatsioonist Kagu- ja Ida-Eestis rauaaja esimesel poolel [Rõuge linnamägi]. Etnos ja kultuur. Uurimusi Silvia Laulu auks.Tartu, 2006
• Vilmre, L. Ajaloolist traditsiooni Rõuge kihelkonnast. Trt., 1927
• Vissel, A. Visselite sugupuu (alates Põhjasõjast) Käsikiri Võrumaa Muuseumis
 
Etnograafia

• Astel, E. Eesti vööd. Trt., 1998
• Habicht, T. Laudad Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Habicht, T. Taluõuedest ja mõnedest kõrvalhoonetest Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI. Tln., 1959
• Jaagosild, E. Rukki kuivatamine põllul. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Jaagosild, E. Suviteravilja põllul kuivatamisest Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVII. Tln., 1973
• Jaagosild, E. Tuulutamine Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVII. Tln., 1973
• Karu,E. Abiajamine - vana vastastikune abistamise komme. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Lõoke, E. Kanepitoidud Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVII. Trt., 1960
• Linnus, J. Küla sepikojad Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Tln., 1962
• Linnus, J. Külasepast Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XX. Tln., 1965
• Linnus, J. Maakäsitöölised Lõuna-Eestis 17. sajandi esimesel poolel. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXIII. Tln., 1983
• Linnus, J. Sepaameti õppimine Eesti külas XVIII ja XIX sajandil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Moora, A. Eesti talurahva vanem toit. I, II. Tln, 1980, 1991
• Moora, A. Tavandi- ja peotoitudest Eesti külas. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tln., 1976
• Peterson, A. Rehielamu kambrid 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Peterson, A. Rehielamu köök 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Pärdi, H. "Loomulike vajaduste" rahuldamise viisid Eestis 20. sajandi algupoolel. - ERM aastaraamat XLVI. Trt., 2002
• Troska, G. Suveköögid Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
• Viires, A. Härjarakend Baltimaades. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Viires, A. Materjale Eesti taluelamute arenemisest XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algupoolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Voolma, A. Eesti rahvarõivaseelikud. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXV. Tln., 1971
• Voolma, A. Meestepüksid Eesti rahvarõivastes. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
 
Folkloristika

• Gustavson, H. Igal kohal oma lugu. Tln., 1981
• Haabsaar, E. Jõekarjased. Valimik pärimusjutte. Kiisa, 1999
• Kõivupuu, M. Perifeerset ajaloolise Võrumaa matmiskombestikus. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Kõivupuu, M. Ristipuud Lõuna-Eesti matusekombestikus. - Akadeemia, 1997, nr 1
• Kõivupuu, M. Ütte ni tõist Võromaa rahvaarstest. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Lukka, E. Võromaa matussõkombist. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Lukka, E. Võrumaal on säilinud palju arhailist. - Võrumaa Teataja, 27. nov., 4. dets. 1994
• Remmel, M.-A. Hiie ase. Hiis Eesti rahvapärimuses. Trt., 1998
• Remmel, M.-A., Potter, T., Valk, H. Rõuge kihelkond: paigad ja pärimus. Trt., 2001
 
Andrimäe kalme Vanakuradikerik

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
Hannuste (Hannustõ) kalmed

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
Krabi kalmed

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Suik, A. Rõuge kihelkonna kirjeldus. 1922 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
 
Kõrgepalu (Korgõpalu) kalmed

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Suik, A. Rõuge kihelkonna kirjeldus. 1922 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Valk, H. Põletusmatustest keskaegses Lõuna-Eestis. - Kleio. Ajaloo Ajakiri. 1993, nr 7
 
Plaani asulakoht ja kalme

• Laul, S. Eesti kagunurk - piiriala Pihkva ja ordu valduste vahel. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Peets, J. Drevnii kurgannõi mogilnik i srednevekovoje kladbištše v Plaani. - Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused. 1988, nr 4
• Valk, H. Põletusmatustest keskaegses Lõuna-Eestis. - Kleio. Ajaloo Ajakiri. 1993, nr 7
 
Rõuge (Rõugõ) linnus ja asulakoht

• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kriiska, A., Tvauri, A. Eesti muinasaeg. 2002.
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Leimus, I ; Kiudsoo, M. Koprad ja hõbe [Rõuge linnamäe väljakaevamistest]. Tuna 2004, nr. 4
• Mandel, M. Kas Eestisse võiks ehitada muinaslinnuse koopia? [Linnuste tüübid, ka Rõuge] Ehitaja 2003, nr 11
• Moora, H. Eesti rahva ja naaberrahvaste kujunemisest arheoloogia andmeil. - Eesti rahva etnilisest ajaloost. Tln.,1956
• Moora, H. Muistsete linnuste uurimise tulemustest Eesti NSV-s. - Muistsed asulad ja linnused. Arheoloogiline kogumik I. Tln., 1955
• Selirand, J., Tõnisson, E. Läbi aastatuhandete. Tln., 1974
• Tõnisson, E. Linnamäed ja maalinnad. Tln., 1966
• Tõnisson, E. Rõuge - meie muinaslinn. - Horisont, 1976, nr 4
• Tihase, K. Eesti talurahvaarhitektuur. Tln., 1974
• Tvauri, A. Lõuna-Eesti noorema rauaaja linnuste ja külade arheoloogiliste leiumaterjalide erinevused. - Keskus - tagamaa - ääremaa. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis. Muinasaja teadus 11. Tln.-Trt., 2002
 
Sadramõtsa kalmed

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
• Suik, A. Rõuge kihelkonna kirjeldus. 1922 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
 
Saki kalme

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Suik, A. Rõuge kihelkonna kirjeldus. 1922 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
 
Talimäe linnus (linnamägi)

• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Tõnisson, E. Linnamäed ja maalinnad. Tln., 1966
 
Vagula asulakoht

• Kriiska, A., Tvauri, A. Eesti muinasaeg. 2002.
 
Viitina (Viitinä) kalmed

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
Virunuka tarandkalmed

• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kriiska, A., Tvauri, A. Eesti muinasaeg. 2002.
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Laul, S. Virunuka tarandkalme Võru rajoonis. - Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 3. Tln., 1965
 
Vungi kalmed

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
 
avalehele